การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 2562
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 2562
[O1-O9] :: ข้อมูลพื้นฐาน
  • [O1] :: โครงสร้างขององค์กร
  • [O2] :: ข้อมูลผู้บริหาร
  • [O3] :: อำนาจหน้าที่
  •            บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
  • [O4] :: แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
  • [O5] :: ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
    • ที่ตั้งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
     สำนักงานโรงเรียน โทร : 043-711512
    • โทรสาร : 043-711512
  • [O6] :: กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 [O10-O17] :: การบริหารงาน
 • แผนการดำเนินงาน
  • [O10] :: แผนปฏิบัติการประจำปี
  •                     ปี 2561
  •                     ปี 2562
  • [O11] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรายไตรมาส
                      ปีงบประมาณ 2561
                      ปีงบประมาณ 2562

   [O12] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
  •                    ปีงบประมาณ 2561
 • การปฏิบัติงาน
  • [O13] :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     • คู่มือการปฏิบัติงาน
      • ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
      • ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      • ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
      • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • การให้บริการ
  • [O14] :: มาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารงบประมาณ
      • ด้าน การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
     • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
      • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • [O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
     • ภาพรวมโรงเรียน
     • สถิติการให้บริการสารสนเทศภาพรวมของโรงเรียน
     • สถิติการเข้าใช้งานเว็ปไซต์โรงเรียน
     • ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
     • ฝ่ายบริหารงานการเงิน
      • สถิติการให้บริการ - การให้บริการสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
     • ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      • ข้อมูลสถิติการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุล
     • ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
      • ตารางสถิติการให้บริการ
     • หน่วยตรวจสอบภายใน
      • รายงานการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาส
  • [O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561
     • ผลสำรวจความพึงพอใจ หน่วยตรวจสอบภายใน ปีการศึกษา 2561
     • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562
     • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
     • ผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
  • [O17] :: E-Service
     • สำนักงานไร้กระดาษ (BMK Paperless)
     • ระบบ AMSS++ (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
     • ระบบ E-money (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)
 [O18-O24] :: การบริหารงานงบประมาณ
 [O25-O28] :: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • [O25] :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • [O26] :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • [O27] :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • [O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 [O29-O33] :: การส่งเสริมความโปร่งใส
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • [O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • [O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • [O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
 • การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • [O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • [O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     • การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ของโรงเรียน
     • รายงานผลการคัดเลือก
 [O34-O41] :: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • [O34] :: เจตจำนงของผู้บริหาร
   • ปีการศึกษา 2561 (English) (Thai)
   • ปีการศึกษา 2562 (English) (Thai)
  • [O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  • [O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำปี
     • คำสั่งโรงเรียน
     • แบบประเมินความเสี่ยง
     • แผนประเมินความเสี่ยง
  • [O37] :: การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     • คำสั่งโรงเรียน
     • บันทึกเชิญประชุม O36-37
     • รูปประกอบ O36-37
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • [O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (1)
     • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • [O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • [O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  • [O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 [O42-O48] :: มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • [O42] :: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  •                   ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของโรงเรียน
  •                   กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
  •                   ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
    
  • [O43] :: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
     • มาตรการ กลุ่มนโยบายและแผน
     • กลุ่มกฎหมายและคดี
  • [O44] :: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • [O45] :: มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • [O46] :: มาตรการการป้องกันการรับสินบน 
  • [O47] :: มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • [O48] :: มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2562,00:00   อ่าน 464 ครั้ง